HS arealplan 

Arealplanlegging og eiendomsrådgivning

Din rådgiver innen arealplanlegging


HS Arealplan AS har erfaring fra både mindre og større oppdrag. 

Kontakt oss for et godt tilbud på din utfordring.

Ta kontakt

Våre tjenester

Reguleringsplan

HS arealplan har erfaring fra mange og varierte reguleringsplaner og kan gjennomføre planarbeidet helt fra tidlig oppstartsfase til vedtatt plan. 

Prosjektledelse

Koordinere komplekse reguleringsplanprosesser der mange aktører og konsulenter fra ulike faggrupper er involvert.

Rådgivning

Bidra med generell rådgivning i søknadsprosessen samt identifisere best mulig fremgangsmåte.

Tomteanalyse

Vurderinger knyttet til utviklingspotensialet for utvikling av en eiendom samt planlegge prosessen for gjennomføring av ønsket tiltak.

Bakgrunn

Håvard Skaaden har mastergrad i samfunnsgeografi fra NTNU i Trondheim.

I studiene ble det lagt vekt på byplanlegging og overordnet samfunnsplanlegging. Det ble særlig fokusert på samspillseffekter i forbindelse med utvikling av ulike steder – i både urbane og rurale strøk. I 2010 skrev Håvard masteroppgave om et pågående utviklingsprosjekt på Cicignon i Fredrikstad. Tittelen på oppgaven var «en hensiktsmessig etterbruk av et sykehus», og oppgaven var en samfunnsvitenskapelig analyse og vurdering av som ville være riktig arealbruk for det tidligere sykehuset med dets tomteareal (sykehuset ble flyttet i 2015)

2011-2013 
Hvaler kommune

Arealplanlegger

2013-2017 
Rambøll Norge AS 

Arealplanlegger og oppdragsleder

2017- 
HS arealplan AS

Daglig leder, oppdragsleder og arealplanlegger

Erfaringer - Reguleringsplaner

Sorgenfri nordøst

Næringsområde på cirka 7 daa. med blandende formål, offentlig og privat tjenesteyting

Krydderveien 11

Fortettingsplan på en eksisterende boligeiendom ved Øksrødfeltet på Gressvik i Fredrikstad.

Gudeberg skole detaljreguleringsplan

Utvidelse av eksisterende skole på Gudeberg i Fredrikstad samt slå sammen avdeling Råkollen skole med Nabbetorp.

Gang- og sykkelvei langs Hvalervegen

Kombinert gang- og sykkelveg og fremføringstrasé for elektrisk kraft langs fv108. Stekningen er totalt 13 km lang og inkluderer 4 broer.

Gangbro Hestehagen Veumveien

Gangbro over Veumveien som skal etableres ifm. boligområdet i reguleringsplan B113 Brønnerød

Marnet Marine Park

Stort anlegg med 60 fritidsleiligheter og anslagsvis 200 båtplasser på en tidligere industritomt ved Fjeldskilen på Gressvik.

Kampenes vest

Utvidelse av en eksisterende næringseiendom på
Kampenes i Sarpsborg

Kommuneplanrullering
Stokke kommune

Gjennomføre konsekvensutredning og ROS-analyse ifm rullering av kommuneplanens arealdel i Stokke kommune.

Kontakt

BesøksAdresse

Emil Mørchsvei 25 
1653 Sellebakk

Telefon

E-post